ดูต่างชาติเขาขับรถกัน "เมื่อเป็นเหตุฉุกเฉินนาทีชีวิต"

บอร์ดสำหรับพูดคุยเรื่องทั่วไป สบาย ๆ ไม่ซีเรียส ถือเป็นห้องนั่งเล่นของชาวนิววีออสคลับ ภายใต้มารยาทของผู้รับผิดชอบต่อสังคม คำถามเกี่ยวกับ New Vios ให้ไปถามที่ห้อง ถาม-ตอบปัญหา แทน

ดูต่างชาติเขาขับรถกัน "เมื่อเป็นเหตุฉุกเฉินนาทีชีวิต"

โพสต์โดย hs4hoz » 23 มิ.ย. 2011, 23:10

อยากให้ดูวินัยในการใช้รถ ใช้ถนน ในต่างประเทศครับ
ต่างจากพี่ไทย มากมาย


ร่วมกัน รณรงค์ให้พี่น้องชาว New Vios Club ใส่ใจปฏิบัติตามกฎจราจร

http://www.youtube.com/watch?v=xGQXadDJ ... ature=fvwp
http://www.youtube.com/watch?v=eZsm6mtC91U
http://www.youtube.com/watch?v=VQ42sTGiJsM

ตามมาตรา ๔ (๑๙) แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบกนี้ ได้ให้นิยามคำว่ารถฉุกเฉิน
ไว้ว่า “รถฉุกเฉิน หมายความว่า รถดับเพลิง และรถพยาบาลของราชการบริหารส่วนกลาง
ราชการบริหารส่วนภูมิภาค และราชการบริหารส่วนท้องถิ่น หรือรถอื่นที่ได้รับอนุญาตจาก
อธิบดีให้ใช้ไฟสัญญาณแสงวับวาบ หรือให้ใช้เสียงสัญญาณไซเรน หรือเสียงสัญญาณอย่างอื่น
ตามที่จะกำหนดให้”
รถที่จะเป็น “รถฉุกเฉิน” ได้นั้น ต้องได้รับอนุญาตจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
เสียก่อน ตามข้อกำหนดของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง กำหนดเงื่อนไขในการใช้ไฟสัญญาณวับวาบ เสียงสัญญาณไซเรน
หรือเสียงสัญญาณอย่างอื่น และเครื่องหมายแสดงลักษณะของรถฉุกเฉิน ประกาศ ณ วันที่ ๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ ดังที่กล่าวมาแล้ว
ในเรื่องการใช้ไฟหรือเสียงสัญญาณของรถ

ผู้ขับรถฉุกเฉินต่าง ๆ ต้องปฏิบัติตามนี้

มาตรา ๗๕ ในขณะที่ผู้ขับขี่รถฉุกเฉินไปปฏิบัติหน้าที่ ผู้ขับขี่มีสิทธิดังนี้
(๑) ใช้ไฟสัญญาณแสงวับวาบ ใช้เสียงสัญญาณไซเรน หรือเสียงสัญญาณอย่างอื่นตามที่อธิบดีกำหนดไว้
(๒) หยุดรถหรือจอดรถ ณ ที่ห้ามจอดรถ
(๓) ขับรถเกินอัตราความเร็วที่กำหนดไว้
(๔) ขับรถผ่านสัญญาณจราจรหรือเครื่องหมายจราจรใด ๆ ที่ให้รถหยุดแต่ต้อง
ลดความเร็วของรถให้ช้าลงตามสมควร
(๕) ไม่ต้องปฏิบัติตามบทแห่งพระราชบัญญัติ หรือข้อบังคับการจราจรเกี่ยวกับ
ช่องเดินรถ ทิศทางของการขับรถหรือการเลี้ยวที่กำหนดไว้
ในการปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง ผู้ขับขี่ต้องใช้ความระมัดระวัง ตามควรแก่กรณี


ตามบทบัญญัติในมาตรา ๗๕ นี้ ผู้ขับรถฉุกเฉินจะมีสิทธิพิเศษในการขับรถโดย
ไม่ต้องปฏิบัติตามกฎจราจรบางประการ ต่อเมื่อ “เป็นการขับไปปฏิบัติหน้าที่” ถ้าขับไป
นอกหน้าที่ ก็ไม่มีสิทธิพิเศษนี้ กล่าวคือ ต้องปฏิบัติตามกฎจราจรทุกประการ และไม่มีสิทธิใช้ไฟสัญญาณหรือเสียงสัญญาณไซเรนด้วย
อย่างไรก็ตาม แม้ว่าจะขับรถไปปฏิบัติหน้าที่โดยอาศัยสิทธิตามมาตรา ๗๕ ก็ต้องใช้ความระมัดระวังตามควรแก่กรณีเพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ
เพราะถ้าเกิดอุบัติเหตุขึ้นโดยไม่ใช้ความระมัดระวังตามควรแก่กรณีแล้ว ผู้ขับขี่มีความผิดฐานขับรถโดยประมาทดังตัวอย่างนี้

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๖๑๙/๒๕๑๐
.......จำเลยขับรถในราชการตำรวจไปตาม
ถนนโดยใช้สัญญาณไฟแดงกระพริบและแตรไซเรน เพื่อนำคนประสบอุบัติเหตุส่งโรงพยาบาล
การขับรถโดยใช้สัญญาณดังกล่าว มิได้หมายความว่าจะขับได้เร็วเท่าใดก็ไม่เป็นการละเมิด
หากเกิดความเสียหายขึ้น แต่จะต้องขับด้วยความเร็วไม่สูงเกินกว่าที่ควรกระทำในพฤติการณ์
เช่นนั้น และต้องใช้ความระมัดระวังในฐานะที่ต้องใช้ความเร็วสูงกว่าธรรมดา ตามสมควรแก่
พฤติการณ์เช่นนั้นด้วย

ผู้ที่อยู่ในเส้นทาง ควร/ต้องปฏิบัติตามนี้
มาตรา ๗๖ เมื่อคนเดินเท้า ผู้ขับขี่ หรือผู้ขี่หรือควบคุมสัตว์เห็นรถฉุกเฉินในขณะปฏิบัติหน้าที่ใช้ไฟสัญญาณแสงวับวาบ
หรือได้ยินเสียงสัญญาณไซเรน หรือเสียงสัญญาณอย่างอื่นตามที่อธิบดีกำหนดไว้ คนเดินเท้า ผู้ขับขี่ หรือผู้ขี่หรือควบคุมสัตว์
ต้องให้รถฉุกเฉินผ่านไปก่อนโดยปฏิบัติดังต่อไปนี้

(๑) สำหรับคนเดินเท้าต้องหยุดและหลบให้ชิดขอบทาง หรือขึ้นไปบนทางเขตปลอดภัย หรือไหล่ทางที่ใกล้ที่สุด
(๒) สำหรับผู้ขับขี่ต้องหยุดรถหรือจอดรถให้อยู่ชิดขอบทางด้านซ้าย หรือในกรณีที่มีช่องเดินรถประจำทางอยู่ทางด้านซ้ายสุดของทางเดินรถ
ต้องหยุดรถหรือจอดรถให้อยู่ชิดช่องเดินรถประจำทาง แต่ห้ามหยุดรถหรือจอดรถในทางร่วมทางแยก
(๓) สำหรับผู้ขี่หรือควบคุมสัตว์ต้องบังคับสัตว์ให้หยุดชิดทาง แต่ห้ามหยุดในทางร่วมทางแยก

ในการปฏิบัติตาม (๒) และ (๓) ผู้ขับขี่และผู้ขี่หรือควบคุมสัตว์ต้องรีบกระทำโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะกระทำได้และต้องใช้ความระมัดระวังตามควรแก่กรณี
แก้ไขล่าสุดโดย hs4hoz เมื่อ 24 มิ.ย. 2011, 00:13, แก้ไขแล้ว 1 ครั้ง
รูปภาพ


ศปภ.1212
EMSS & Paramedic
ข่าวสาร จราจร
เทพหมูบิน http://newviosclub.com/forums/viewtopic.php?f=5&t=60570
ภาพประจำตัวสมาชิก
hs4hoz
NVC Team Rookie Member
NVC Team Rookie Member
 
โพสต์: 4217
ลงทะเบียนเมื่อ: 26 พ.ค. 2010, 01:52
ที่อยู่: พนาสนธิ์ วิลล่า จตุรมิตร 9 เทพารักษ์ บางพลี สมุทรปราการ
NVC: 1122
CAR: New Vios MC 2010 J/Auot ABS


Re: ดูต่างชาติเขาขับรถกัน "เมื่อเป็นเหตุฉุกเฉิน"

โพสต์โดย hs4hoz » 24 มิ.ย. 2011, 00:05

...รู้ไหม ใน Ambulance เกิดอะไรขึ้นบ้าง...

http://www.youtube.com/watch?v=VW9E7tMIMMU


สงสารทั้งเจ้าหน้าที่ ทั้งผู้ป่วย

ให้ทางเข้าด้วย
รูปภาพ


ศปภ.1212
EMSS & Paramedic
ข่าวสาร จราจร
เทพหมูบิน http://newviosclub.com/forums/viewtopic.php?f=5&t=60570
ภาพประจำตัวสมาชิก
hs4hoz
NVC Team Rookie Member
NVC Team Rookie Member
 
โพสต์: 4217
ลงทะเบียนเมื่อ: 26 พ.ค. 2010, 01:52
ที่อยู่: พนาสนธิ์ วิลล่า จตุรมิตร 9 เทพารักษ์ บางพลี สมุทรปราการ
NVC: 1122
CAR: New Vios MC 2010 J/Auot ABS

Re: ดูต่างชาติเขาขับรถกัน "เมื่อเป็นเหตุฉุกเฉินนาทีชีวิต"

โพสต์โดย hs4hoz » 24 มิ.ย. 2011, 08:29

:watch:
ขออนุญาต up ตกเร็วมาก
รูปภาพ


ศปภ.1212
EMSS & Paramedic
ข่าวสาร จราจร
เทพหมูบิน http://newviosclub.com/forums/viewtopic.php?f=5&t=60570
ภาพประจำตัวสมาชิก
hs4hoz
NVC Team Rookie Member
NVC Team Rookie Member
 
โพสต์: 4217
ลงทะเบียนเมื่อ: 26 พ.ค. 2010, 01:52
ที่อยู่: พนาสนธิ์ วิลล่า จตุรมิตร 9 เทพารักษ์ บางพลี สมุทรปราการ
NVC: 1122
CAR: New Vios MC 2010 J/Auot ABS

Re: ดูต่างชาติเขาขับรถกัน "เมื่อเป็นเหตุฉุกเฉินนาทีชีวิต"

โพสต์โดย nenae_nan » 24 มิ.ย. 2011, 10:00

ทราบ :p6
__in_the_name_of_Nan__
ภาพประจำตัวสมาชิก
nenae_nan
LV.19
LV.19
 
โพสต์: 2563
ลงทะเบียนเมื่อ: 28 ก.พ. 2011, 19:11
ที่อยู่: Bkk
NVC: 1162
CAR: E A/T 2009 SILVER

Re: ดูต่างชาติเขาขับรถกัน "เมื่อเป็นเหตุฉุกเฉินนาทีชีวิต"

โพสต์โดย hs4hoz » 25 มิ.ย. 2011, 07:19

nenae_nan เขียน:ทราบ :p6ขอประกาศร่วมรณรงค์ นะครับ

เพื่อน ๆ ถ้าเห็นว่าเป็นสิ่งที่ดี มีประกาศ เป็นหน้าเป็นตา NCV
= = ช่วยเขามาอัพกัน = =
รูปภาพ


ศปภ.1212
EMSS & Paramedic
ข่าวสาร จราจร
เทพหมูบิน http://newviosclub.com/forums/viewtopic.php?f=5&t=60570
ภาพประจำตัวสมาชิก
hs4hoz
NVC Team Rookie Member
NVC Team Rookie Member
 
โพสต์: 4217
ลงทะเบียนเมื่อ: 26 พ.ค. 2010, 01:52
ที่อยู่: พนาสนธิ์ วิลล่า จตุรมิตร 9 เทพารักษ์ บางพลี สมุทรปราการ
NVC: 1122
CAR: New Vios MC 2010 J/Auot ABS

Re: ดูต่างชาติเขาขับรถกัน "เมื่อเป็นเหตุฉุกเฉิน"

โพสต์โดย greyrec » 25 มิ.ย. 2011, 11:27

hs4hoz เขียน:...รู้ไหม ใน Ambulance เกิดอะไรขึ้นบ้าง...

http://www.youtube.com/watch?v=VW9E7tMIMMU


สงสารทั้งเจ้าหน้าที่ ทั้งผู้ป่วย

ให้ทางเข้าด้วย


โปรดให้ทาง รถพยาบาล :p1
แสงรุ่งเรือง เบาะรถแต่ง ประดับยนต์ รับหุ้มเบาะ ลาดปลาเค้า85!! www.tcarsportsracing.com

"ลูกอ๊อด" DarkRed Version น้องลาบเลือด .. คลิก!!
รูปภาพ
ภาพประจำตัวสมาชิก
greyrec
The Legend Of NVC Racer
The Legend Of NVC Racer
 
โพสต์: 7981
ลงทะเบียนเมื่อ: 23 พ.ย. 2009, 14:59
ที่อยู่: ทุกที่..ที่มีน้ำมัน!!
NVC: 765
CAR: Dark Red น้องลาบเลือด

Re: ดูต่างชาติเขาขับรถกัน "เมื่อเป็นเหตุฉุกเฉินนาทีชีวิต"

โพสต์โดย nochnana » 25 มิ.ย. 2011, 20:37

ผมเห็นคนส่วนใหญ่ทำมึน นิ่งเฉย ไม่รุ้ไม่ชี้ คนพวกนี้ถ้าไม่เกิดกะญาติพี่น้องตัวเอง ไม่รุ้สึกหรอก :ops:
รูปภาพ
ภาพประจำตัวสมาชิก
nochnana
LV.10
LV.10
 
โพสต์: 266
ลงทะเบียนเมื่อ: 07 เม.ย. 2011, 15:28
ที่อยู่: ลาดพร้าว 71
NVC: 1202
CAR: E AT ABS 2007 Black

Re: ดูต่างชาติเขาขับรถกัน "เมื่อเป็นเหตุฉุกเฉินนาทีชีวิต"

โพสต์โดย hs4hoz » 25 มิ.ย. 2011, 22:48

nochnana เขียน:ผมเห็นคนส่วนใหญ่ทำมึน นิ่งเฉย ไม่รุ้ไม่ชี้ คนพวกนี้ถ้าไม่เกิดกะญาติพี่น้องตัวเอง ไม่รุ้สึกหรอก :ops:


ขอบคุณครับ

เมื่อก่อนนี้ผมอยู่ทีม EMS ของ รพ.เอกชนแห่งหนึ่ง ก็จะเจออย่างนี้มากครับ
ขณะที่รถวิ่ง ๆ อยู่ ต้องซอกแซก ไป มา เราก็กำลังปั๊มหัวใจผู้ป่วยอยู่ เบรคอี๊ด ...
ล้มไปกองที่พี้นเลย ก็เลยถามคนขับว่าเป็นอะไร มีรถวัยรุ่นซิ่งแซงตัดหน้า
....เรานึกในใจ เวร....จะปาดทำไม เขามีแต่หลบให้

...ย้ายไปอยู่หน่วยดับเพลิง เวลามีเหตุก็เจอเหมือนเดิม จะเลี้ยวเข้าซอยไประงับเหตุ
เลนซ้ายสุดมีรถจอดรอตรงไปตามคัน ไปไม่ได้ ไม่มีใครหลบเลย เศร้า...
รูปภาพ


ศปภ.1212
EMSS & Paramedic
ข่าวสาร จราจร
เทพหมูบิน http://newviosclub.com/forums/viewtopic.php?f=5&t=60570
ภาพประจำตัวสมาชิก
hs4hoz
NVC Team Rookie Member
NVC Team Rookie Member
 
โพสต์: 4217
ลงทะเบียนเมื่อ: 26 พ.ค. 2010, 01:52
ที่อยู่: พนาสนธิ์ วิลล่า จตุรมิตร 9 เทพารักษ์ บางพลี สมุทรปราการ
NVC: 1122
CAR: New Vios MC 2010 J/Auot ABS

Re: ดูต่างชาติเขาขับรถกัน "เมื่อเป็นเหตุฉุกเฉินนาทีชีวิต"

โพสต์โดย Jamesss » 25 มิ.ย. 2011, 23:51

hs4hoz เขียน:
nochnana เขียน:ผมเห็นคนส่วนใหญ่ทำมึน นิ่งเฉย ไม่รุ้ไม่ชี้ คนพวกนี้ถ้าไม่เกิดกะญาติพี่น้องตัวเอง ไม่รุ้สึกหรอก :ops:


ขอบคุณครับ

เมื่อก่อนนี้ผมอยู่ทีม EMS ของ รพ.เอกชนแห่งหนึ่ง ก็จะเจออย่างนี้มากครับ
ขณะที่รถวิ่ง ๆ อยู่ ต้องซอกแซก ไป มา เราก็กำลังปั๊มหัวใจผู้ป่วยอยู่ เบรคอี๊ด ...
ล้มไปกองที่พี้นเลย ก็เลยถามคนขับว่าเป็นอะไร มีรถวัยรุ่นซิ่งแซงตัดหน้า
....เรานึกในใจ เวร....จะปาดทำไม เขามีแต่หลบให้

...ย้ายไปอยู่หน่วยดับเพลิง เวลามีเหตุก็เจอเหมือนเดิม จะเลี้ยวเข้าซอยไประงับเหตุ
เลนซ้ายสุดมีรถจอดรอตรงไปตามคัน ไปไม่ได้ ไม่มีใครหลบเลย เศร้า...


สันดานคนไทยเห็นแก่ตัวครับ
NVC 028
ไม่ได้ขอฟ้า ได้โปรดหาใครซักคน
หรือเหงา จนคิดไปรักใคร
ไม่ได้เพียงขาดความอบอุ่น หรือแค่อ่อนไหว
ไม่ใช่จะมีใคร เพราะใกล้กัน

รูปภาพ
ภาพประจำตัวสมาชิก
Jamesss
NVC Lover Super Class
NVC Lover Super Class
 
โพสต์: 15652
ลงทะเบียนเมื่อ: 23 พ.ย. 2007, 00:00
ที่อยู่: ต้นมะพร้าว
NVC: 28
CAR: New Vios 2008 สีแดง น้องแตงโม

Re: ดูต่างชาติเขาขับรถกัน "เมื่อเป็นเหตุฉุกเฉินนาทีชีวิต"

โพสต์โดย hs4hoz » 26 มิ.ย. 2011, 02:24

ปัจจุบันมีการเคลื่อนย้ายทางเลือกเข้ามา
สุดยอดไฮโซมาก Sky ICU

http://www.youtube.com/watch?v=vVzsS1CN_mw
อันนี้เหมาะกับในเมืองที่มีการจราจรมาก ต้องไปถึงให้ไวพร้อมอุปกรณ์
http://www.youtube.com/watch?v=1AxqiJspHDc
อันนี้เหมาะกับผู้ที่ไปเที่ยวตามเกาะ หรืออยู่ชายทะเล
http://www.youtube.com/watch?v=bsTkB-LOzDI
อันนี้เหมาะกับผู้ที่ฉุกเฉินที่สุด และพอมีเงินเหลือบ้าง
http://www.youtube.com/watch?v=zr1Q9v1_l_U


รูปภาพ
ถ้าเงินไม่มากก็รับบริการได้เหมือนกันนะจะบอกให้ รู้กันหรือเปล่า
ส่วนขั้นตอนการขอรับบริการ "Sky ICU" ผู้ป่วยสามารถโทรแจ้งขอรับบริการได้ที่สายด่วนสถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน 1669 จากนั้น
จะประสานความร่วมมือกับทีมแพทย์เจ้าของไข้ที่อยู่ในพื้นที่ เพื่อรับรองอาการของผู้ป่วยและตัดสินใจให้การช่วยเหลือ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
ซึ่งในปัจจุบัน มีเจ้าหน้าที่ที่ผ่านการอบรมแล้วทั้งหมด 432 คนทั่วประเทศ และมีเฮลิคอปเตอร์ ที่พร้อมปฏิบัติงานในอากาศยาน จำนวน 100 ลำ
โดยสถิติในปีที่ผ่านมา สถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน ได้ให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยมาแล้ว 29 ราย และสามารถช่วยเหลือให้รอดชีวิตได้ถึง 26 ราย
ทำให้การประสานความร่วมมือในครั้งนี้ จะมีส่วนช่วยลดอัตราการเสียชีวิตและความพิการ รวมทั้งช่วยต่อลมหายใจให้แก่ผู้ป่วยที่ต้องการความ
ช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนได้ดีมากยิ่งขึ้น
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
อายกล้องไม่กล้าให้เห็นหน้า อิ อิ..
รูปภาพ


ศปภ.1212
EMSS & Paramedic
ข่าวสาร จราจร
เทพหมูบิน http://newviosclub.com/forums/viewtopic.php?f=5&t=60570
ภาพประจำตัวสมาชิก
hs4hoz
NVC Team Rookie Member
NVC Team Rookie Member
 
โพสต์: 4217
ลงทะเบียนเมื่อ: 26 พ.ค. 2010, 01:52
ที่อยู่: พนาสนธิ์ วิลล่า จตุรมิตร 9 เทพารักษ์ บางพลี สมุทรปราการ
NVC: 1122
CAR: New Vios MC 2010 J/Auot ABS

Re: ดูต่างชาติเขาขับรถกัน "เมื่อเป็นเหตุฉุกเฉินนาทีชีวิต"

โพสต์โดย G24 » 26 มิ.ย. 2011, 03:08

ของดีมีประโยชน์ อัพไปครับ

ต่างประเทศ พลเมืองเขามีระเบียบวินัย เห็นแก่ส่วนรวมมากกว่าตนเองครับ

เคยเจอมาแล้ว รถพยาบาล เปิดไซเรนตามหลังมา เราหลบแทบตาย แต่พวกข้างหน้า ไม่ยอมหลบ ทำเป็นไม่ได้ยินไม่สนใจ...

เซ็งกับนิสัยคนไทย(บางพวก)ที่โคตรเห็นแก่ตัว ไม่สนใจความเดือดร้อนของคนอื่น :23:
ขาย คิ้วไฟ eyelip, สติกเกอร์เคฟลา 11สี, หลังคาแก้ว, เอ้ 081-565-2751
viewtopic.php?f=7&t=38988&st=0&sk=t&sd=a

รูปภาพ
ภาพประจำตัวสมาชิก
G24
The Legend Of NVC Racer
The Legend Of NVC Racer
 
โพสต์: 7750
ลงทะเบียนเมื่อ: 24 มิ.ย. 2009, 00:00
ที่อยู่: นนทบุรี พระนั่งเกล้า-พระราม7
NVC: 0
CAR: G AT 2009 Silver

Re: ดูต่างชาติเขาขับรถกัน "เมื่อเป็นเหตุฉุกเฉินนาทีชีวิต"

โพสต์โดย hs4hoz » 26 มิ.ย. 2011, 07:03

สวัสดีครับพี่น้อง

...วันนี้ คือวันเลือกตั้งล่วงหน้านะคร๊าบบบบบ...

:23: :23:
รูปภาพ


ศปภ.1212
EMSS & Paramedic
ข่าวสาร จราจร
เทพหมูบิน http://newviosclub.com/forums/viewtopic.php?f=5&t=60570
ภาพประจำตัวสมาชิก
hs4hoz
NVC Team Rookie Member
NVC Team Rookie Member
 
โพสต์: 4217
ลงทะเบียนเมื่อ: 26 พ.ค. 2010, 01:52
ที่อยู่: พนาสนธิ์ วิลล่า จตุรมิตร 9 เทพารักษ์ บางพลี สมุทรปราการ
NVC: 1122
CAR: New Vios MC 2010 J/Auot ABS

Re: ดูต่างชาติเขาขับรถกัน "เมื่อเป็นเหตุฉุกเฉินนาทีชีวิต"

โพสต์โดย toncrub » 26 มิ.ย. 2011, 21:41

G24 เขียน:ของดีมีประโยชน์ อัพไปครับ

ต่างประเทศ พลเมืองเขามีระเบียบวินัย เห็นแก่ส่วนรวมมากกว่าตนเองครับ

เคยเจอมาแล้ว รถพยาบาล เปิดไซเรนตามหลังมา เราหลบแทบตาย แต่พวกข้างหน้า ไม่ยอมหลบ ทำเป็นไม่ได้ยินไม่สนใจ...

เซ็งกับนิสัยคนไทย(บางพวก)ที่โคตรเห็นแก่ตัว ไม่สนใจความเดือดร้อนของคนอื่น :23:

:p1 ขอเป็นส่วนหนึ่งในคนไทยที่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมครับ หวังไว้ว่าต่อไปในอนาคตจะมีคนแบบเรา ๆ เยอะขึ้น ๆ ครับ :p10
เหนื่อยนัก พักก่อน พร้อมเมื่อไหร่ค่อยเริ่มออกเดินทางอีกครั้ง ไม่มีอะไรสายเกินไป ^ ^

@ RPZ โซน รังสิต - ปทุม @
@ SMR โซนบางใหญ่-บางบัวทอง @
My ViOs viewtopic.php?f=5&t=45317
My MsN p_jj02@hotmail ดอต com
ภาพประจำตัวสมาชิก
toncrub
NVC VIP
NVC VIP
 
โพสต์: 12112
ลงทะเบียนเมื่อ: 15 ม.ค. 2009, 00:00
ที่อยู่: นนทบุรี บางบัวทอง / ปทุม ลาดหลุมแก้ว
NVC: 452
CAR: M. silver E/AT @ LPG Power

Re: ดูต่างชาติเขาขับรถกัน "เมื่อเป็นเหตุฉุกเฉินนาทีชีวิต"

โพสต์โดย joe13 » 26 มิ.ย. 2011, 23:28

ป๋มให้ทางตลอดคร๊าบ

ทุกนาทีมีค่า เสียเวลาเบี่ยงหลบสักนิดนะคับ
รูปภาพ
รูปภาพ
ภาพประจำตัวสมาชิก
joe13
LV.18
LV.18
 
โพสต์: 2451
ลงทะเบียนเมื่อ: 30 ต.ค. 2007, 00:00
ที่อยู่: Bangna + Suvarnabhumi Airport + Sea and ocean
NVC: 100
CAR: newvios original

Re: ดูต่างชาติเขาขับรถกัน "เมื่อเป็นเหตุฉุกเฉินนาทีชีวิต"

โพสต์โดย hs4hoz » 26 มิ.ย. 2011, 23:45

toncrub เขียน:
G24 เขียน:ของดีมีประโยชน์ อัพไปครับ

ต่างประเทศ พลเมืองเขามีระเบียบวินัย เห็นแก่ส่วนรวมมากกว่าตนเองครับ

เคยเจอมาแล้ว รถพยาบาล เปิดไซเรนตามหลังมา เราหลบแทบตาย แต่พวกข้างหน้า ไม่ยอมหลบ ทำเป็นไม่ได้ยินไม่สนใจ...

เซ็งกับนิสัยคนไทย(บางพวก)ที่โคตรเห็นแก่ตัว ไม่สนใจความเดือดร้อนของคนอื่น :23:

:p1 ขอเป็นส่วนหนึ่งในคนไทยที่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมครับ หวังไว้ว่าต่อไปในอนาคตจะมีคนแบบเรา ๆ เยอะขึ้น ๆ ครับ :p10
เยี่ยม
ยอด
ขอบคุณครับ ที่ช่วยกันมาดู และอัพกระทู้ให้เพื่อน ๆ ได้ใส่จัยกัน
:p2
รูปภาพ


ศปภ.1212
EMSS & Paramedic
ข่าวสาร จราจร
เทพหมูบิน http://newviosclub.com/forums/viewtopic.php?f=5&t=60570
ภาพประจำตัวสมาชิก
hs4hoz
NVC Team Rookie Member
NVC Team Rookie Member
 
โพสต์: 4217
ลงทะเบียนเมื่อ: 26 พ.ค. 2010, 01:52
ที่อยู่: พนาสนธิ์ วิลล่า จตุรมิตร 9 เทพารักษ์ บางพลี สมุทรปราการ
NVC: 1122
CAR: New Vios MC 2010 J/Auot ABS

ต่อไป

ย้อนกลับไปยัง ห้องนั่งเล่น [Member Area]

ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: ไม่มีสมาชิก และ บุคคลทั่วไป 4 ท่าน