โครงการ hero on the road

 

บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ร่วมกับ กรมการขนส่งทางบก และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พร้อมทั้งเครือข่ายถนนสีขาวจากบริษัทประกันภัยรถยนต์ 9 แห่ง เปิดตัวโครงการ “รวมพลคนดีถนนสีขาว…Hero on the Road” เพื่อเฟ้นหาและเชิดชูผู้ใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย มีน้ำใจช่วยเหลือเพื่อนร่วมทาง เคารพกฎและรักษาวินัยจราจร ไปสู่การสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ผู้ขับขี่และผู้ใช้ถนน เพื่อลดจำนวนอุบัติเหตุอย่างเป็นรูปธรรม สอดคล้องกับนโยบายภาครัฐ คือ “ทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน : 2011-2020” (Decade of Action for Road Safety : 2554-2563) ที่ประกาศโดยสหประชาชาติ

โครงการ รวมพลคนดีถนนสีขาว ได้รับเกียรติจากผู้มีจิตอาสาทำความดีบนท้องถนนร่วมเป็น Hero Model เพื่อเป็นตัวแทนสร้างแรงบันดาลใจในการทำความดีบนท้องถนน ได้แก่ คุณบิณฑ์ บรรลือฤทธิ์ (นักแสดงและอาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญู) คุณภาณุพงศ์ ลาภเสถียร (ปาว – นักปั่นกู้ชีพ) คุณสมควร วังมะฤค (ดีเจอ้อยใจ และอาสาสมัครจราจรหญิง)

โครงการ “รวมพลคนดีถนนสีขาว” แบ่งออกเป็น 3 กิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมที่ 1 การสร้างแรงบันดาลใจและเชิดชูคนทำดีบนท้องถนน กับ Hero Model ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ เพื่อสร้างความเข้าใจและยกตัวอย่างพฤติกรรมที่ดีบนท้องถนน

กิจกรรมที่ 2 เฟ้นหาและรับสมัครคนทำดีบนท้องถนน กับกรมการขนส่งทางบก เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปนั้นสามารถเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อปฏิญาณตนเป็น คนดีบนท้องถนน โดยจะต้องไม่เป็นต้นเหตุของการเกิดอุบัติเหตุเป็นระยะเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ

กิจกรรมที่ 3 เคารพกฎ รักษาวินัยจราจร โดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นการรณรงค์บังคับใช้กฎหมายด้านการจราจร พรบ. ขนส่ง อย่างถูกต้องในพื้นที่ 17 จังหวัด (สามารถดูรายละเอียดจากเอกสารแนบ) ที่มีการละเมิดกฎจราจร และสถิติการเกิดอุบัติเหตุสูงสุด โดยการตั้งด่านตรวจพิเศษขึ้น ณ บริเวณที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง

ระยะเวลาดำเนินโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2557 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557 โดยกิจกรรมที่ 2 จะเริ่มเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม – 30 พฤศจิกายน 2557 ผ่านทางเว็บไซต์ของ
> บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด : www.toyota.co.th/heroontheroad
          > กรมการขนส่งทางบก : www.dlt.go.th

ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ 2 จะได้รับสติ๊กเกอร์ “รวมพลคนดีถนนสีขาว…Hero on the Road” เพื่อเป็นการบ่งบอกถึงการเข้าร่วมกิจกรรม และจะได้รับการเชิดชูเกียรติผ่านสื่อ และเว็บไซต์จากกรมการขนส่งทางบก รวมถึง รับ พ.ร.บ.รถยนต์ฟรี หากผ่านเกณฑ์การเข้าร่วมกิจกรรม ดังนี้

> การตรวจสอบ ชื่อ-นามสกุล ทะเบียนรถ ใบขับขี่รถยนต์ของผู้เข้าร่วมโครงการ โดยจะต้องเป็นชื่อบุคคลเดียวกัน โดยอ้างอิงข้อมูลจากทางกรมการขนส่งทางบก

> การตรวจสอบการกระทำผิดกฎจราจรที่ได้รับใบสั่งจากตำรวจจราจร ภายใน 1 ปีย้อนหลังนับจากวันที่สมัครเข้าร่วมโครงการ โดยอ้างอิงข้อมูลจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

> หลังจากสมัครเข้าร่วมโครงการผู้สมัครจะต้องไม่เป็นต้นเหตุของการเกิด อุบัติเหตุเป็นระยะเวลา1 ปี โดยอ้างอิงจากเอกสารการเรียกร้องการใช้สิทธิ์ประกันภัย

> จะต้องมีบุคคลรับรองตามแบบฟอร์มที่กำหนดไว้

เนื้อหาใกล้เคียงกัน: